De parochie als ANBI-instelling

Parochie als ANBI-instelling

 

Inleiding

ANBI is een afkorting, die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling; oftewel een goed doel, waaraan men geld mag schenken.  In het verleden kon men deze giften “van de belastingen aftrekken” – zoals dat in de volksmond heet. Echter door de gewijzigde wetgeving wordt aan de goede doelen gevraagd een plek op hun website vrij te maken om bepaalde gegevens te publiceren, zodat het goede doel zijn ANBI-status kan behouden. Deze gegevens zijn hieronder opgenomen.

De parochie heeft als RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 858844370.

Meer informatie: https://www.orthodoxekerk.net/pages/197716/ANBI_status.html

 

Naam van de instelling

De parochie heeft als naam: Stichting orthodoxe parochie van de Heilige Jacobus de Meerdere en de Heilige Paraskeva, vestingplaats
’s GRAVENHAGE en is gesticht op 5 november 2017.

 

Post- of bezoekadres

De parochie heeft nog geen eigen kerkruimte. Voorlopig is het (bezoek)adres van de parochie: Thomas Schwenckestraat 28/30,  2563 BZ Den Haag.

Het postadres is het adres van de dienstdoende priester: aartspriester Willibrord van Ulft, Zaagjesingel 11, 2492 SM Den Haag.

Emailadres: info@orthodoxdenhaag.nl

 

Doelstelling

De parochie heeft tot doel om een gemeenschap te zijn waarin orthodoxe christenen, verenigd door hun geloof in Christus, elkaar in gebed, sacramenten, christelijk onderricht en kerkelijke discipline ondersteunen in het nastreven van het heil door middel van christelijk onderwijs, een deugdzaam leven en daden van christelijke naastenliefde. Als gemeenschap dragen zij de zorg voor de behoeften van hun kerk, hun geestelijkheid evenals voor de algemene behoeften van het aartsbisdom en de Orthodoxe Kerk in haar katholiciteit. Voorts heeft de parochie tot doel om in liefdevolle eenheid van gebed en eredienst gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen.

 

Het beleidsplan

Het werk: Het werk van onze parochie bestaat vooral uit het organiseren van Kerkdiensten. Het streven is om tweemaal per maand op zondag de Goddelijke Liturgie te vieren. Daarnaast worden ook de grote feesten van het Kerkelijk jaar gecelebreerd (Kerst, Pasen en Pinksteren). Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken en Sacramenten, zoals Biecht, Ziekencommunie, Ziekenzalving, Huwelijk, Doop & Begrafenis.

Geldwerving: De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: vrijwillige maandelijkse bijdrage van de leden, giften, de collecte.

Beheer van het vermogen: De jaarlijkse inkomsten worden hoofdzakelijk besteed aan de afdracht aan het bisdom, de kosten van de geestelijkheid, beheer van de kerkruimte en de benodigdheden voor de Heilige Diensten (gewaden, wierook, kaarsen, e.d.). Het overgebleven geld is bedoeld als spaarvoorziening voor een toekomstig kerkgebouw.

 

De functie van de bestuurders

Het dagelijks bestuur van de parochie ligt bij de Raad. De voorzitter van onze Raad is ambtshalve de priester; hij wordt bijgestaan door 1 lekenlid. Bij gebrek aan een “Starosta” (= kerkmeester) fungeert dit lid als penningmeester, wiens taak het is om de financiële boekhouding van de parochie te beheren. Het secretariaat wordt waargenomen door de priester. Aan het einde van het jaar wordt door de penningmeester een rapport gemaakt over de inkomsten en uitgaven van de kerkelijke gelden.

 

De namen van de bestuurders

Omdat onze instelling een kerkgenootschap is, zijn wij vrijgesteld om de namen van de bestuurders te publiceren. Voor meer informatie zie: https://www.belastingdienst.nl/

 

Het beloningsbeleid

Wij zijn een kleine parochie met een zodanig laag inkomen dat wij onze eigen priester geen salaris kunnen betalen. De priester krijgt derhalve een maandelijkse vergoeding en verder worden al de gedeclareerde onkosten door de parochie vergoed. Daarnaast ontvangt hij een reiskostenvergoeding.

In onze parochie ontvangt verder niemand iets voor geleverde diensten.

 

Aantal ingeschreven leden

6

 

Aantal regelmatige bezoekers

25

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De parochie is reeds op 5 november 2017 begonnen met het vieren van de Goddelijke Liturgie in de Zolderkapel van de Oud-katholieke parochie in Den Haag. Juni 2019 is de parochie verhuisd naar de Bethelkapel in Den Haag.

 

Financiële verantwoording

2018
Ontvangsten:
Collectes  €   671,30
Giften      € 2.275,00
Kalender €      45,00
Totaal inkomsten € 2.964,30

Uitgaven:
KvK                          €         7,50
Huur                        €     935,00
Stipendium             €  1.200,00
Verzekering            €    216,54
Kalenders                €      45,00
Bisdom                     €      90,00
Reiskosten
Koorlid                    €      46,40
Ikoon                       €      10,00
Raad van Kerken  €       75,00
Bank                        €     115,58
Totaal uitgaven:  € 2.741,02

Resultaat: € 223,28

2019
Controle (Internet Zaken Rekening Triodos)
Saldo 01-01-2019………..€  343,21
Saldo 31-12-2019………€ 1.977,43

 1. Inkomsten:
  • Collectes € 1.003,42
  • Donaties € 5.439,00
  • Kalender-,boeken- en kaarsenverkoop €    963,85

Totaal inkomsten:                                                € 7.406,27

 1. Uitgaven:

2.1  Algemeen                                                        €2.137,04
2.2  Huur Kapel                                                      €1.410,00
2.3  Huur Kerk                                                        €   900,00
2.4  Stipendium                                                      €1.200,00
2.5  Kosten Triodos Bank                                       €   125,01

Totaal uitgaven:                                                   € 5.772,05 

 1. Kaspositie:

In-kas 01-01-2019                                                  €     14,10
In-kas 31-12-2019                                                  €     14,10

Controle (Internet Rendement Rekening Triodos)

Saldo 01-01-2019………€ 4.383,11
Saldo 31-12-2019………€ 3.943,11

 1. Inkomsten:
  • Stortingen €    300,00

Totaal inkomsten:                                                €    300,00

Uitgaven:

4.2  Algemeen                                                        €    740,00

Totaal uitgaven:                                                   €    740,00

2020

Controle (Internet Zaken Rekening Triodos)

Saldo 01-01-2020………1.977,43
Saldo 31-12-2020………5.063,95

 1. Inkomsten:
  • Collectes € 1.330,28
  • Donaties € 4.675,00
  • Kalender-,boeken- en kaarsenverkoop € 1.114,07

Totaal inkomsten:                                        € 7.119,35

 1. Uitgaven:

2.1  Algemeen                                               €    726,00
2.2  Huur Kapel                                              € 1.950,00
2.3  Stipendium                                              € 1.200,00
2.4  Kosten Triodos Bank                               €    156,83

Totaal uitgaven:                                           € 4.032,83

 Kaspositie:

In-kas 01-01-2020                                          €     14,10
In-kas 31-12-2020                                          €       9,00

Controle (Internet Rendement Rekening Triodos)

Saldo 01-01-2020………3.943,11
Saldo 31-12-2020………3.933,11

 1. Inkomsten:
  • Stortingen        € 0,00

Totaal inkomsten:                                                € 0,00

Uitgaven:

4.2  Algemeen                                                     € 10,00

Totaal uitgaven:                                                 € 10,00

 

Samenvatting financieel jaarverslag 2021

                                                       2020                 2021

per 31 dec                                     €5.063,95          €13.149,00
InkomstenCollectes                       €1330,28          €3681,48
Donaties                                        €4675,00          €5153,00
Verkoop – kaarsen, boeken           €1114,07          €2566,12
Totaal inkomsten                           €7119,35          €11400,60


UitgavenAlgemeen                         €726,00          €1655,02
Huur kapel                                      €1950,00         €4210,00
Stipendium                                     €1200,00         €1200,00
Kosten bank                                   €156,83            €172,35
Totaal uitgaven                               €4032,83         €7237,37


Spaarrekening                               €3933,11          €0,00
Opheffen spaarrekening                                        €3921,82
Bankkosten 2021                                                   €11,29
Kaspositie                                      €14,10             €14,10


Budget totaal                               1 jan. 21           1 jan. 22
                                                      €9.011,16         €13163,10

 

Samenvatting financieel jaarverslag 2022

                                                                            2020            2021           2022

Saldo per 31 dec                                                 €5.063,95   €13.149,00  €16.036,84

Triodos rekening

 

1 Inkomsten
Collectes                                                              €1.330,28   € 3.681,48    €  4.408,85
Donaties                                                              €4.675,00   € 5.153,00    €  2.835,00
Verkoop – kaarsen, boeken                                 €1.114,07   € 2.566,12     €  2.177,87
Iconostase                                                                                                   €  1.545,00
Totaal inkomsten                                                 €7.119,35   €11.400,60    €10.966,72

 

2 Uitgaven
Algemeen                                                            €   726,00   €  1.655,02    €  2.104,33
kosten
organisatie
liturgie
reiskosten
invallers/psaltist
verzekering
Huur kapel                                                           € 1.950,00   € 4.210,00     €   4.605,00
Stipendium                                                          € 1.200,00   € 1.200,00     €  1200,00
Kosten bank                                                         €   156,83    €   172,35     €     169,55
Totaal uitgaven                                                    € 4.032,83    € 7.237,37    €  8.078,88

 

3 Spaarrekening                                                 € 3.933,11          –                   n.v.t.
Opheffen spaarrekening                                                          € 3.921,82
Bankkosten 2021                                                                      €      11,29

 


4 Kaspositie                                                        €       14,10    €      14,10  €        14,10

 5 Budget totaal                                                  1 jan. 21        1 jan. 22      1-jan-23
                                                                             € 9.011,16     € 13.163,10 € 16.036,84

 

Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op tijd op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen.